Legalność gazów pieprzowych na świecie

Azja

W Hong Kongu gaz pieprzowy zakwalifikowany jest jako „broń” w świetle „Praw Hong Kongu”. Rozdz. 238 Rozporządzenia o Broni Palnej  i Amunicji. Posiadanie go bez zezwolenia Policji Hong Kongu jest nielegalne i grozi grzywną w wysokości $100,000 oraz pozbawieniem wolności na okres lat 14.

W Indiach gaz pieprzowy jest legalny i nie wymaga zezwolenia, nie sprzedaje się go jednak pozagiełdowo i można go używać wyłącznie w samoobronie.

W Iranie korzystanie z gazu pieprzowego jest nielegalne, używają go jedynie siły policyjne.

W Iraku gaz pieprzowy używany jest w gwardii wojskowej Stanów Zjednoczonych w celu przeprowadzania aresztowań.

Na Filipinach użycie gazu pieprzowego w samoobronie jest legalne i jest dostępny w sklepach.

 

W Korei Południowej posiadanie gazu pieprzowego jest legalne, posiadanie pistoletu gazowego wymaga prostego zezwolenia. Gaz łzawiący (obezwładniający) dostępny jest tylko dla policji i prywatnych firm ochroniarskich.

 

Europa

Policja, jak ten szwedzki policjant w rynsztunku  do zwalczania zamieszek na demonstracji w roku 2007, używa gazu pieprzowego do kontroli cywilów.

W Belgii zakwalifikowany jest jako broń niedozwolona i poza policją nikt nie może posiadać gazu pieprzowego. Jego użycie przez służby bezpieczeństwa firm transportu miejskiego jest również legalne po otrzymaniu zezwolenia od ministra spraw wewnętrznych.

W Danii osoby prywatne nie mogą posiadać gazu pieprzowego. Od roku 2008 gaz pieprzowy stał się częścią standardowego wyposarzenia policji. Decyzja taka została podjęta po strzelaninie w roku 2006 z udziałem kilku umysłowo chorych obywateli, kiedy to zginęły cztery osoby. Jednakże policja w dalszym ciągu korzysta z broni palnej tak często, jak przedtem, co przekonuje organizację wolności obywatelskich KRIM, że gaz pieprzowy nie zastąpił broni palnej, a jedynie powiększył arsenał policji.

W Finlandii podlega ustawie o broni palnej i posiadanie gazu pieprzowego wymaga licencji. Licencje wydawane są w celach samoobronnych oraz osobom pracujących w zawodach wymagających posiadania takiego gazu, np. w prywatnych firmach ochroniarskich. Chociaż Fiński Sąd Najwyższy orzekł niedawno (KKO:2010:7), że samo posiadanie gazu pieprzowego nie podlega karze, to już noszenie go przy sobie jest karalne ze względu na to, że może służyć do wyrządzenia komuś krzywdy.

W Niemczech gaz pieprzowy do obrony przed zwierzętami mogą posiadać i nosić wszyscy (nawet mniejszości). W świetle prawa gaz taki nie jest uznawany za broń §1. Noszenie go przy sobie na (lub w drodze do i z) demonstracjach może jednak zostać ukarane. Gaz o przeznaczeniu innym niż do obrony przed zwierzętami lub nieposiadający oznaczenia Materialprüfungsanstalt de:Materialprüfungsanstalt (MPA) (Instytut Testowania Materiałów) zaklasyfikowany jest jako broń niedozwolona. Dozwolona jest samoobrona, a więc również i użycie przeciwko ludziom. Gaz CS z oznaczeniem MPA może posiadać i nosić każdy w wieku powyżej 14 lat.

Na Węgrzech gaz pieprzowy zarezerwowany jest dla organów ścigania (włączając w to cywilnych członków policji pomocniczej), cywile mogą nosić puszki wszelkich innych środków łzawiących o pojemności maksimum 20 gramów. Nie ma jednak żadnego ograniczenia co do wkładów do pistoletów gazowych.

W Irlandii Garda Síochána (Irlandzka policja – “Straż Pokoju”) została ostatnio wyposażona w gaz pieprzowy w celu zmniejszenia ilości ataków na policjantów, pozostaje jednak nieuzbrojona. Posiadanie takiego gazu przez osobę inną, niż Gardaí jest przestępstwem w świetle Ustawy o Broni Palnej i Broni Ofensywnej, ponieważ gaz jest  wedle prawa bronią palną.

We Włoszech gaz pieprzowy jest ogólnie uznawany za broń, więc jego posiadanie i użycie jest nielegalne bez odpowiedniego zezwolenia. Jednakże pewne produkty (3 w dniu 14 lutego 2001) zostały dopuszczone do ogólnego użytku.

 

Na Islandii posiadanie gazu pieprzowego przez osoby prywatne jest nielegalne. Funkcjonariusze policji posiadają gaz pieprzowy w swoim standardowym wyposarzeniu.

 

Na Łotwie gaz pieprzowy w puszkach zaliczany jest do przyrządów służących do samoobrony, więc każdy w wieku powyżej lat 16 może go kupić i nosić, a pistolety gazowe może kupić i nosić bez zezwolenia każdy w wieku powyżej lat 18.

 

W Holandii posiadanie i noszenie gazu pieprzowego przez cywilów jest nielegalne. Tylko funkcjonariusze policji o specjalnym przeszkoleniu w używaniu gazu pieprzowego mogą nosić i używać go przeciwko ludziom i zwierzętom.

 

W Norwegii gaz pieprzowy jest nielegalny dla cywilów. Funkcjonariusze policji mogą nosić gaz pieprzowy, ponieważ stanowi część ich standardowego wyposażenia.

 

W Polsce gaz pieprzowy nie jest uważany za broń i może go nosić każdy. Gaz łzawiący – chemiczny  (nazywany w polskim Kodeksie Karnym „ręcznym miotaczem gazu obezwładniającego”) jest uznawany za broń, jednak może go nosić każdy w wieku powyżej lat 18 bez rejestracji lub zezwolenia.

 

W Rosji gaz pieprzowy zakwalifikowany jest jako narzędzie do samoobrony (nie broń) i może go nosić każdy w wieku powyżej lat 18. Użycie przeciwko ludziom jest legalne. OC nie jest jedynym używanym środkiem , CS, CR, PAM (МПК) i (rzadziej) CN są również całkowicie legalne i cieszą się popularnością.

 

Na Słowacji gaz pieprzowy zakwalifikowany jest jako broń do samoobrony i może go nosić każdy  w wieku powyżej lat 18. Użycie przeciwko ludziom jest prawnie zabronione.

 

W Hiszpanii zatwierdzony gaz pieprzowy z 5%  OC  jest dostępny dla każdego w wieku powyżej lat 18. Ostatnio przyjęty do użytku cywilnego, gaz pieprzowy OC (np. 22 gramowy, bez rejestracji DGSP-07-22-SDP, zatwierdzony przez Departament Zdrowia i Spraw Konsumentów).

 

W Szwecji posiadanie gazu pieprzowego jest legalne po otrzymaniu licencji na broń. Funkcjonariusze policji, strażnicy więzienni i policja wojskowa mają pozwolenie na posiadanie gazu pieprzowego.

 

W Wielkiej Brytanii „Każda broń, bez względu na jej rodzaj, zbudowana lub przystosowana do wyrzucania szkodliwych płynów, gazów lub podobnych” jest bronią niedozwoloną i podlega S. 5 Ustawy o Broni Palnej z roku 1968. Pod tę ustawę podlegają również inne rodzaje broni niedozwolonej, jak broń maszynowa i wyrzutnie rakiet, posiadanie których wymaga zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Chociaż posiadanie takiej broni jest legalne dla funkcjonariuszy policji, rozgorzały niedawno debaty nad tym, czy udostępnić ją do użytku cywilnego w celach samoobronnych.

Ameryka Północna

Kanada

W Kanadzie wszelkie produkty oznaczone jako gaz pieprzowy, mieszanina gazów itp. lub inne wyprodukowane do użycia przeciw ludziom, są zakwalifikowane jako broń niedozwolona.

Tylko funkcjonariusze organów ścigania mogą legalnie posiadać i nosić gaz pieprzowy. Każda podobna puszka, oznaczona jako „gaz na psy” i/lub „gaz na niedźwiedzie” podlega pod Ustawę o Produktach do Zwalczania Szkodników – chociaż może ją nosić każdy, przestępstwem jest jej użycie powodujące „ryzyko śmierci lub poważnego uszkodzenia ciała innej osoby” lub szkody dla środowiska i karane jest grzywną w wysokości $500,000 oraz pozbawieniem wolności do lat 3.

 

W kwietniu 2011 twórca systemu integrującego gaz pieprzowy do domowego systemu bezpieczeństwa został oskarżony o handel nielegalną bronią. System został również zaprojektowany do instalacji w samochodach.

 

Stany Zjednoczone

 

W Kalifornii pojemnik z gazem obronnym może zawierać nie więcej, niż 2,5 uncji (71 gram) netto aerozolu.

W stanie Maine posiadanie i używanie w samoobronie wymienionych produktów jest legalne.

W Massachusetts, mieszkańcy mogą zakupić gaz obronny tylko od licencjonowanych handlarzy bronią w swoim stanie, muszą też posiadać ważną Kartę Identyfikacyjną Broni  Palnej (FID) oraz Licencję na Posiadanie Broni Palnej (LCT).

Stan Michigan dopuszcza „odpowiedzialne użycie” gazu zawierającego nie więcej, niż 10% OC w celu obrony „osoby lub mienia w okolicznościach uzasadniających użycie siły fizycznej”.

W stanie Nowy Jork gaz pieprzowy posiadać może każdy w wieku lat 18 lub wyżej, jednakże musi zostać zakupiony osobiście (nie można go zamówić pocztą lub w Internecie)  od licencjonowanego handlarza bronią  (Prawo Karne Nowego Jorku 265.20 14(a)), a sprzedawca ma obowiązek zarejestrować przeprowadzoną transakcję. Użycie gazu pieprzowego w celu uniemożliwienia funkcjonariuszowi publicznemu wypełniania obowiązków jest przestępstwem klasy E.

 

New Jersey zezwala osobom niekaranym w wieku powyżej lat 18 na posiadanie niewielkich ilości gazu pieprzowego z ilością substancji chemicznej nie większej ¾ uncji (ok. 21 gram).

 

W stanie Washington osoby powyżej 18 roku życia mogą nosić gaz do samoobrony. Osoby w wieku powyżej lat 14 mogą nosić gaz do samoobrony za zgodą opiekunów prawnych.

 

W Wisconsin gaz łzawiący jest niedozwolony. W świetle przepisów, produkty OC z maksymalną koncentracją OC w wysokości 10% i o wadze OC i składników obojętnych w przedziale 15-60 gramów są dozwolone. Jest to ½ i 2 uncje (14 i 57 gram). Co więcej, produkt nie może być zakamuflowany i musi posiadać funkcję zabezpieczającą przed przypadkowym uwolnieniem gazu. Zasięg nie może przekraczać 20 stóp (6 metrów) i musi wynosić niemniej, niż 6 stóp (ok. 2 metry). Istnieją też pewne wymagania co do oznaczeń i pakowania: nie można sprzedawać gazu osobom poniżej 18 roku życia, a na pojemniku z gazem musi znajdować się numer telefonu producenta. Musi być również zapakowany w szczelne, zabezpieczone opakowanie.

W wielu (jednak nie wszystkich) stanach, gaz pieprzowy może legalnie zakupić w różnych sklepach i nosić każdy w wieku powyżej lat 18. Wiele stanów nie określa jednak dopuszczalnego wieku.

 

Oceania

W Północnym Terytorium Australii, gaz pieprzowy jest w świetle przepisów bronią niedozwoloną i podlega Ustawie o Kontroli Broni. Ten akt prawny uznaje za przestępstwo noszenie broni niedozwolonej przez osoby nieposiadające zezwolenia i nie będące funkcjonariuszami policji/służb więziennych/celnych/obronnych.

 

W Tasmanii, Australii, posiadanie gazu pieprzowego przez osoby nieupoważnione jest nielegalne w świetle poprawki do Ustawy o Przestępstwach Policyjnych z 1935, która kwalifikuje go jako „broń ofensywną”. To samo tyczy się posiadania noży, pałek lub innych przyrządów uznawanych za „broń ofensywną”, jeśli posiada je osoba bez uzasadnienia prawnego w miejscu publicznym. Samoobrona nie stanowi uzasadnienia prawnego. Zezwolenie na używanie gazu pieprzowego oleożywicznego  posiadają funkcjonariusze tasmańskiej policji (jako część ich standardowego wyposażenia) oraz funkcjonariusze tasmańskiego departamentu sprawiedliwości (w więzieniach typu Maze).

 

W Nowej Zelandii, gaz pieprzowy jest zaklasyfikowany jako broń podlegająca restrykcji. Oznacza to, że posiadanie gazu pieprzowego wymaga zezwolenia wydanego przez policję. Funkcjonariusze policji z pierwszej linii noszą gaz pieprzowy od roku 1997, może z niego również korzystać personel zakładów karnych.

15 myśli nt. „Legalność gazów pieprzowych na świecie”

 1. Bardzo fajny artykuł! Zauważyłem jeden błąd w opisie europy stworzyłeś dwa punkty dla szwecji wzjamenie się wykluczające. Jeden z nich miał być szwajcarią ? Masz może wiedze na temat tego kraju ?

 2. Witam
  Dziękuje za informacje o błędzie. Z tego co się orientuje gaz pieprzowy jest legalny w Szwajcarii. Musi być dobrze oznakowany, że jest to gaz pieprzowy, ponieważ inne gazy np. Łzawiące już legalne nie są.

 3. Hej,
  a czy wiecie może, jak ma się sprawa z legalnością gazu pieprzowego w Malezji oraz Tajlandii? Ciężko w internecie znaleźć cokolwiek na ten temat.
  pozdrawiam serdecznie
  MM

 4. Pierwsze slysze, w Norwegii gaz pieprzowy kazali nosic dzieciakom w szkole sredniej gdzie uczeszcza corka znajomego, wiec macie jakies stare informacje.

   1. Dziękuje za informację. Postaram się ją sprawdzić. W dzisiejszych czasach mogło się to zmienić z uwagi na wzrost zagrożenia na północy europy, chociaż niedawno była informacja w mediach o dziewczynie która broniła się gazem pieprzowych i wylądowała tam w sądzie.

    1. Proszę o sprawdzenie jak z tą Norwegią. To ważne dla mnie, bo moja dziewczyna już była tam napastowana i nie wiem co mogę zrobić dla niej, aby była bezpieczniejsza.

     1. Trzeba tu odróżnić gaz pieprzowy od łzawiącego.
      Gaz łzawiący – całkowicie zakazany dla cywila.
      Gaz pieprzowy – informacje podzielone (może tu być przyczyna nie doinformowania ludzi na temat różnic między gazem pieprzowym a łzawiącym) Najlepiej niech dziewczyna idzie na policje i spyta czy może posiadać gaz pieprzowy.
      Jeśli uda się Panu to ustalić proszę o informację dla innych :).

  1. Gaz pieprzowy w Norwegii jest zakazany. Dozwolone są gazy które nie posiadają w swoim składzie pieprzu i chilli. Maja w swoim składzie farbę i coś tam lekko piekącego. Moim zdaniem całkowita lewacka hipokryzja bo w Norwegii w zasadzie bez problemów można kupić broń palną krótka i długą.

   Link do kupna gazu w Norwegii, tego legalnego poniżej:

   https://www.bodyguard.no/bodyguard-knock-out-2

 5. Niezle zestawienie !
  Mam tylko jedna watpliwosc, na temat Polski.
  Niby, ze wolno wszystko – ale wlasnie obmacalem Allegro – i jest jedna (JEDNA) aukcja z malym gazikiem z Niemiec.
  Znaczy, ze sprzedawcy nie sprzedaja,
  bo kupujacy zupelnie nie kupuja ??
  No cos musi w tym byc …

  1. Na allegro jest zakaz sprzedawania gazów pieprzowych. Allegro jest firmą i to są ich wewnętrzne zasady. Gaz pieprzowy w polsce jest całkowicie legalny.

 6. piszecie o wszystkich częściach świata-ale istnieje jeszcze taki kontynent jaj Afryka!!!! czy posiadanie gazu pieprzowego w Afryce zwłaszcza zachodniej jest legalne?-w Egipcie,Maroku,Tunezji,Libii,LIBANIE?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *